Image
VR art

Karolina Kowalska - Abstrakttropik

Kultura Futura Awarded works

sound: Studio S21: Jacek Harędziński, Michał Gorczyca, VR collaboration: Mateusz Barski

   Futurologiczna i surrealistyczna praca poszerza zagadnienie miasta przyszłości, w szczególności mówiąc o biosferze i roślinach, które są brakującym elementem współczesnych przestrzeni miejskich. Film powstał wyłącznie z fotografii pochodzących z prywatnego archiwum fotograficznego roślin, które ma na celu rejestrację procesu wzrostu uprawianych przeze mnie roślin, oraz kolekcjonowanie fotografii roślin tropikalnych i unikatowych. Przetworzone, symetrycznie powtórzone, odbite wizerunki roślin tworzą organiczne struktury, które powoli, hipnotycznie poruszają się, rozrastają, generują, tworząc wzory oparte na idealnej symetrii.

   „Biosfera jest nieskończenie samotworzącym się organizmem. Wzrost różnorodności biologicznej obserwowany jest na przestrzeni ewolucji przez 3,7 miliarda lat. Większość gatunków żyjących obecnie w ziemskiej biosferze nie jest naukowo poznana, czy opisana.” 

(Cytat z publikacji “ABSTRAKTTROPIK” - rozprawy doktorskiej Karoliny Kowalskiej )

   Wideo jest jednym z elementów projektu artystyczno-badawczego ABSTRAKTTROPIK, HELIOTERAPIA W KONTEKŚCIE EKSPERYMENTU BIOSPHERE 2. w ramach środowiskowych studiów doktoranckich na wydziale Intermediów, na ASP w Krakowie Projekt podsumowywała wystawa w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie / 28.09.2022 – 09.10.2022. Przyjmuje formę instalacji in-situ inspirowanej ideą towarzyszącą powstaniu naukowego centrum badawczego środowiska naturalnego - Biosfery 2. Eksperymentalna szklarnia powstała w celu prowadzenia badań nad możliwością odtworzenia biosfery Ziemi.

 

   The futurological and surrealist work expands the issue of the city of the future, in particular talking about the biosphere and plants, which are the missing element of contemporary urban spaces. The film was created exclusively from photographs from a private archive of plants, which aims to record the growth process of the plants I cultivate and collect photographs of tropical and unique plants. Processed, symmetrically repeated, reflected images of plants create organic structures that slowly, hypnotically move, grow and generate, creating patterns based on perfect symmetry.

   “The biosphere is an infinitely self-creating organism. The increase in biodiversity has been observed over 3.7 billion years of evolution. Most species currently living in the Earth's biosphere are not scientifically known or described.”

(Quote from the publication "ABSTRAKTTROPIK" - Karolina Kowalska's doctoral thesis)

   The video is one of the elements of the ABSTRAKTTROPIK, HELIOTHERAPY IN THE CONTEXT OF THE BIOSPHERE 2 EXPERIMENT project as part of community-based doctoral studies at the Faculty of Intermedia, Academy of Fine Arts in Krakow. The project was summarized by an exhibition at the MANGGHA Museum of Japanese Art and Technology in Krakow / 28/09/2022 - 09/10. 2022. It takes the form of an in-situ installation inspired by the idea accompanying the creation of a scientific research center for the natural environment - Biosphere 2. The experimental greenhouse was created to conduct research on the possibility of recreating the Earth's biosphere.

 

Image
Karolina Kowalska

Karolina Kowalska

Artystka i projektantka graficzna. Jej realizacje mają charakter intermedialny. Tworzy fotografie, wideo, obiekty, oraz instalacje site - specific, w których często wykorzystuje światło. W 2023 roku otrzymała tytuł doktora sztuki nadany przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Ostatnie prace Kowalskiej wykorzystują fotografię, światło i instalacje jako środki do eksploracji właściwości iluzji i manipulacji percepcją, oraz do eksponowania tego, co niewidoczne. Jej prace znajdują się w kolekcji: MOCAKu, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Bunkra Sztuki, Artist Pension Trust / Berlin Collection oraz w kolekcjach prywatnych.

Artist and graphic designer. Her projects are intermedial in nature. She creates photographs, videos, objects, and site-specific installations, in which she often uses light. In 2023, she received the title of Doctor of Art from the Academy of Fine Arts in Krakow. Kowalska's recent works use photography, light and installations as means to explore the properties of illusion and manipulation of perception, and to expose what is invisible. Her works are in the collections of MOCAK, the Manggha Museum of Japanese Art and Technology, Bunkier Sztuki, Artist Pension Trust / Berlin Collection and in private collections.

 

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

For six weeks(18.10-28.11), you can visit the extraordinary VR exhibition presenting the work of artists from all over the world. For more information, visit the theatre's website. The biennale will also feature side events that will take a closer look at issues related to artificial intelligence, bio-mimicry or augmented reality. Find out more on programme page.