Lena Witkowska - Homo Affectus

Kultura Futura Awarded works

   Globalna narracja o ewolucji i potencjale rozwoju człowieka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na punkty związane z obecnym systemem ekologii, ekonomii i polityki. Wedle międzynarodowej Akcji Land Art II do pełnego rozwoju ludzkość powinna nie tylko posiadać wiedzę, ale zacząć ją rozumieć na poziomie emocji i empatii, które stają się przyczyną do wytworzenia alternatywnych sposobów naszej egzystencji na ziemi.

   Homo Affectus to dwuletni proces twórczy, który zaczął się w roku 2021 z inicjatywy Leny Witkowskiej - artystki interdyscyplinarnej z Krakowa. Jego celem było stworzenie międzynarodowej intencji, w której zaproszeni artyści ze wszystkich kontynentów wypowiadają się na temat wizji Człowieka Czującego i wykonują symboliczny akt medytacyjny skierowany w stronę ewolucji człowieka. Symboliczny akt był realizowany w formie land artów - wielkoformatowych geometrii rysowanych na dużych połaciach piaszczystego terenu. Efektem tego była międzynarodowa akcja Homo Affectus, która polegała na współpracy piętnastu artystów z takich krajów jak Holandia, Polska, Hiszpania, Meksyk, Brazylia, Palestyna, USA, Australia, Nowa Zelandia, Irlandia, Namibia. Artyści wykonali w przeciągu jednego tygodnia wielkoformatowe mandale i nagrali swoje wypowiedzi. Po miesiącu zebrane od artystów audio narracje na temat idei Homo Affectus  wraz ze zdjęciami land artów w formie arecibo message (grafiki przetłumaczone na fale dźwiękowe) zostały wysłane za pomocą instalacji na podstawie balonu stratosferycznego w przestrzeń bliskiego kosmosu, w celu nadawania sygnału w stronę ziemi (globalna Płytka Pioniera).

   Stworzona przestrzeń VR jest syntezą najważniejszych działań wykonanych w trakcie dwuletniego procesu. Zaprojektowana w formie archiwum - muzeum z dostępem do efektów z Międzynarodowej akcji Land Art oraz Misji Stratosferycznej. Projekt realizowany w ramach dyplomu magisterskiego na Wydziale Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w pracowni prof. Grzegorza Bilińskiego)

   A global narrative about the evolution and potential of human development, with particular attention to points related to the current system of ecology, economics and politics. According to the international Land Art II Action, for full development, humanity should not only have knowledge, but also begin to understand it at the level of emotions and empathy, which become the reason for creating alternative ways of our existence on Earth.

   Homo Affectus is a two-year creative process that started in 2021 on the initiative of Lena Witkowska - an interdisciplinary artist from Krakow. Its goal was to create an international intention in which invited artists from all continents express their views on the vision of the Sentient Man and perform a symbolic act of meditation aimed at human evolution. The symbolic act was performed in the form of land art - large-format geometries drawn on large areas of sandy terrain. The result was the international Homo Affectus campaign, which involved the cooperation of fifteen artists from countries such as the Netherlands, Poland, Spain, Mexico, Brazil, Palestine, USA, Australia, New Zealand, Ireland, and Namibia. Within one week, the artists made large-format mandalas and recorded their statements. After a month, the narratives about the idea of Homo Affectus collected from audio artists along with photos of land art in the form of an arecibo message (graphics translated into sound waves) were sent via an installation based on a stratospheric balloon to near space in order to transmit a signal towards the earth ( global Pioneer Plate).

   The created VR space is a synthesis of the most important activities carried out during the two-year process. Designed in the form of an archive - museum with access to the effects of the International Land Art action and the Stratospheric Mission. Project carried out as part of the master's diploma at the Faculty of Intermedia at the Academy of Fine Arts in Krakow (in the studio of Prof. Grzegorz Biliński)

 

Image
Lena

Lena Witkowska 

Aktorka, wokalistka, artystka interdyscyplinarna. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Intermedia, Kulturoznawstwo na UAM w Poznaniu  oraz XII Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice. Zdobywczyni wszystkich nagród na 42. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Współzdobywczyni pierwszej nagrody za skomponowanie muzyki do spektaklu "Inni Ludzie" w reż. Macieja Gorczyńskiego w ramach 27. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej realizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego. Obecnie twórczyni zespołu REJS (nowa poezja śpiewana), międzynarodowego projektu interdyscyplinarnego Homo Affectus (landart, technologia), oraz zespołu performatywnego CUKRY (folk wiejski - folk miejski).

Actress, singer, interdisciplinary artist. She completed master's studies at the Academy of Fine Arts in Krakow at the Faculty of Intermedia, Cultural Studies at the Adam Mickiewicz University in Poznań and the 12th Academy of Theater Practices in Gardzienice. Winner of all awards at the 42nd Actor Song Festival in Wrocław. Co-winner of the first prize for composing music for the play "Other People" directed by Maciej Gorczyński as part of the 27th edition of the National Competition for the Exhibition of Polish Contemporary Art organized by the Theater Institute. Z. Raszewski. Currently, the creator of the REJS band (new sung poetry), the international interdisciplinary project Homo Affectus (land art, technology), and the performative band CUKRY (rural folk - urban folk).

Projekt przestrzeni VR:

Michał Sikora i Kuba Krokosz

Cooperated with:

Andrew van der Merve, David Walter Hilliam, Tim Hoekstra, Edward, Kathryn Latimer, Kelly Uhacz, Manuel Frolich, Rachel Shiamh, Reci Clayton, Jose Elias Zeferino, German Cedann, Glenn Ohler, Gerard Ten Broek, Olivier Jost, Nitay Nitay Imrygefen, Rafał Kowalczyk, Włodzimierz Tarnowski i stowarzyszenie WROCSPACE, Rafał Pogoda, Piotr Mateusz Wach, Piotr Korzeniak, Joanna Parniewska, Kakatharsis, Jack Crook, Piotr Koźmiński, Mateusz Stanuszek, Marcin Ryszkiewicz, Monika Ślósarczyk, Anna Grebieniow

 

Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

For six weeks(18.10-28.11), you can visit the extraordinary VR exhibition presenting the work of artists from all over the world. For more information, visit the theatre's website. The biennale will also feature side events that will take a closer look at issues related to artificial intelligence, bio-mimicry or augmented reality. Find out more on programme page.