Image
VR art

Sandra Frydrysiak, Weronika Lewandowska - Nocc

Kultura Futura Awarded works

Wirtualny, erotyczny poemat, w którym publiczność zaproszona jest do interaktywnego doświadczenia poezji i tańca. Punktem wyjścia dla tej eksperymentalnej animacji był wiersz slamowy autorstwa Weroniki Lewandowskiej. Artystka wykorzystuje w nim charakterystyczne dla języka polskiego dźwięki, tworząc onomatopeistyczne krajobrazy, przekraczające bariery językowe. Do stworzenia doświadczenia artystki zainspirował projekt badawczy poświęcony percepcji tańca i ruchu w wirtualnej rzeczywistości, który realizowały na Uniwersytecie SWPS, pisząc swoje rozprawy doktorskie o sztuce (Lewandowska o doświadczeniu immersyjnym w performatywnych praktykach artystycznych, a Frydrysiak o tańcu jako praktyce kognitywnej w kontekście nowych technologii i neuronauk). „Noccc” to pierwsza polska realizacja wirtualnej rzeczywistości zaprezentowana w historii Sundance, najważniejszego festiwalu kina niezależnego na świecie. 

A virtual, erotic poem in which the audience is invited to an interactive experience of poetry and dance. The starting point for this experimental animation was a slam poem by Weronika Lewandowska. The artist uses sounds characteristic of the Polish language, creating onomatopoeic landscapes that transcend language barriers. The artists’ creation was inspired by a research project on the perception of dance and movement in virtual reality, which they carried out at SWPS University while writing their doctoral theses on art (Lewandowska on the immersive experience in performative artistic practices, and Frydrysiak on dance as a cognitive practice in the context of new technologies and neuroscience). "Noccc" is the first Polish virtual reality production presented on Sundance, the most important independent cinema festival in the world.

Image
Weronika Lewandowska

 

Weronika M. Lewandowska 

Współreżyserka, scenarzystka i producentka wykonawcza VR „Noccc”. Koordynatorka DOK Exchange XR w DOK Leipzig. Ekspertka Komisji ds. Innowacyjnych Projektów Filmowych przy Narodowym Instytucie Sztuki Filmowej (2021). Mentorka projektu Climate Challenge XR dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Poetka słowa mówionego, performerka, doktor kulturoznawstwa, badaczka i kuratorka narracji immersyjnych i XR. Badaczka i autorka gier klimatycznych XR dla Guest XR – międzynarodowego projektu badawczego nad AI na rzecz harmonii w społecznym XR (ISS, Uniwersytet Warszawski). Eksperymentuje z interdyscyplinarnymi formami poezji. Jej wiersze publikowano w Rumunii, Estonii, Republice Południowej Afryki, Brazylii i Polsce. Scenariusz VR „Nightsss” oparty jest na jej wierszu mówionym „Noccc”. Wiersz został przetłumaczony na 13 języków i prezentowany w ponad 20 krajach. Jej performans poetycki był częścią wystawy „The Liberated Voice – Sound Poetry” w Palais de Tokyo w Paryżu, która prezentowała najważniejsze zjawiska i kompozycje poezji dźwiękowej XX i XXI wieku. Stypendystka Performing Art International Visegrad Fund , RUK/Kilba2Lab, Stypendium Artystyczne m.st. Warszawy..

Co-director, writer and executive producer of VR “Nightsss”. Coordinator of DOK Exchange XR at DOK Leipzig. Expert of the Committee for Innovative Film Projects at the National Film Institute (2021). Mentor for the Climate Challenge XR project for the European Space Agency. Spoken word poet, performer,  PhD in cultural studies, researcher and curator of immersive and XR narratives. Researcher and writer of XR climate change games for Guest XR – an international research project on the AI agent for harmony in social XR (the ISS, Warsaw University). She experiments with interdisciplinary forms of poetry. Her poems were published in Romania, Estonia, South Africa, Brazil and Poland.  The VR “Nightsss” script is based on her spoken word poem „Noccc”. The poem has been translated into 13 languages and presented in over 20 countries. Her poetry performance was part of "The Liberated Voice – Sound Poetry'' exhibition at the Palais de Tokyo in Paris, which presented the most important phenomena and compositions of sound poetry in the 20th and 21st centuries. Scholarship holder of Performing Art International Visegrad Fund, RUK/Kilba2Lab, Artistic Scholarship of the Warsaw City,  to name a few. 

 

Image
Sandra

Sandra Frydrysiak

Reżyserka doświadczenia VR „Noccc”. Doktorka nauk humanistycznych, kulturoznawczyni i socjolożka pracująca naukowo w obszarach new media studies, dance studies oraz gender studies. Adiunktka w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka książki "Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca" (2017). Była tancerka współczesna. Jest członkinią sieci EuroGender (w ramach Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci), prowadzi szkolenia i usługi konsultingowe z zakresu diversity, equity & inclusion. Nominowana do nagrody Ofeminin Influence Awards 2022 w kategorii Power Voice. Sojuszniczka społeczności LGBTQ+, współzałożycielka i wieloletnia opiekunka naukowa Koła MyGender na Uniwersytecie SWPS, które otrzymało nagrodę w plebiscycie LGBT+ Diamonds Awards jako Lokalna Inicjatywa Roku 2022

Director of the VR experience 'Noccc'. Doctor of Humanities, cultural studies and sociology researcher working in the areas of new media studies, dance studies and gender studies. Assistant Professor at the Department of Cultural Studies at the SWPS University in Warsaw and at the University of Łódź. Author of the book "Dance in the Coupling of Science and Technology. New perspectives in dance research' (2017). Former contemporary dancer. She is a member of the EuroGender network (within the European Institute for Gender Equality) and provides training and consultancy services on diversity, equity & inclusion. She has been nominated for the Ofeminin Influence Awards 2022 in the Power Voice category. An ally of the LGBTQ+ community, co-founder and long-time academic supervisor of the MyGender student society at SWPS University, which received an award in the LGBT+ Diamonds Awards as Local Initiative of the Year 2022.

 

Tekst wiersza

 

noc
koc
świerszcze jeszcze
nie mieszcze się
w mieście
 
duszne mokre jest powietrze
uciekam ściekam po skórze
po wodę
łyk łyk łyk
kosmyk moich włosów w twoich ustach
 
noc koc splot naszych ciał
samolot spadający meteor
 
zboża łoża nas noszą
kołyszą
unoszą ponoszą i jesteś
w moich objęciach
ujęciach
 
bez pojęcia dla tych
którzy nie spróbowali
uchwycić w oku dali
oddali ich krótkowzroczność
lekkonośność nas wsysa
wysyła daleko
 
i jeszcze swierszcze
noc noc noc
koc koc
nic nas nie trzyma
wszystko nas unosi
ponosi ponosi dotyk
kosmyk moich włosów w twoich ustach
 
czas ustał
ustał na ustach
w długim pocałunku
trunku moim trunku
trunku moim trunku
 
 
winnym tylko słodyczy
winnym słodkim półwytrawnym
sprawnym gestem mnie łapiesz
gdy potykam się po drodze
boso
 roso mnie orzeźwiasz
otrzeźwiasz jak światło w oknie domu
nikomu ani słowa
nie jestem na to jeszcze gotowa
 
przemykamy na górę
chmurę mam w sobie
opadam na podłogę
opadam na niego
opadam na niebo
opadam opadam nieopodal
dali co to zaczęła
poczęła nas popchnęła mnie do
ciebie
 
noc koc
noc i jeszcze świerszcze szeleszczą
ciszą
 
 
opuszczam się na jedną noc
opuszczam się na koc
opuszczam się samą na jedną podróż
wzdłuż i wszerz ciebie
 
 
 
noc
noc noc noc noc
bliska
końca
noc
 
 świt
świst
świst
 
noc
dzień dżwoni
dzień dzień dzień
dzień dzień dzień
dzień dzień dzień
dzień/noc
dzień/noc
dzień/noc
dzień
Image
Teatr im. Słowackiego w Krakowie - logo

Biennale

For six weeks(18.10-28.11), you can visit the extraordinary VR exhibition presenting the work of artists from all over the world. For more information, visit the theatre's website. The biennale will also feature side events that will take a closer look at issues related to artificial intelligence, bio-mimicry or augmented reality. Find out more on programme page.